PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, juridinio asmens kodas: 141833324, buveinės adresas: Lakštučių g. 6, Klaipėda, tel. Nr. 8 (46) 41 60 65, el. p. adresas: info@klaipedoslakstute.lt (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas) yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. * Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėje www.klaipedoslakstute.lt (toliau – Svetainė). ** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

2. Privatumo politika taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su duomenų subjekto asmeninės informacijos naudojimu ir nurodo, kaip duomenų subjektas gali pasiekti ir atnaujinti šią informaciją.

 

3. Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą nuostatomis.

 

4. Įeidami į Svetainę ir ja naudodamiesi, duomenų subjektai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Privatumo politika, besąlygiškai su ja sutinka ir įsipareigoja jos laikytis, taip pat sutinka, kad Įstaiga tvarkys duomenų subjekto pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Jei duomenų subjektas nesutinka su Privatumo politikos sąlygomis, jis neturi teisės naudotis arba gauti prieigą prie Svetainės.

 

5. Svetainės paslaugos – tai su duomenų subjektų informavimu ir duomenų subjekto informacijos pateikimu susijusios paslaugos, kurios apima: 5.1. informacijos teikimą apie Įstaigos paslaugas ir veiklą; 5.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą elektroniniu būdu; 5.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Svetainėje.

 

6. Įstaiga, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais: 6.1. asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 6.2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas); 6.3. tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 6.4. asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas); 6.5. asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas); 6.6. asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įstaigai teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas); 6.7. Įstaiga yra atsakinga kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas). *** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt. II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 7. Duomenų subjektas, pateikdamas Įstaigai asmens duomenis, sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 8. Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais: 8.1. Elektroninių užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas; 8.2. Darbdavio sutartinių prievolių įgyvendinimas; 8.3. Asmenų nuo 18 m., turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, integravimosi į visuomenę, gyvenimo kokybės gerinimo bei ugdymo kasdienio gyvenimo ir darbinių įgūdžių paslaugų teikimas; 8.4. Įstaigos veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas: sutarčių sudarymo bei vykdymo, pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas; 8.5. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas; 8.6. Paslaugų gavėjų, darbuotojų, kitų duomenų subjektų bei jų turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas); 8.7. Gerųjų Įstaigos veiklos pavyzdžių, Įstaigos veiklos viešinimo, visuomenės informavimo tikslas. 8.8. Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai. 9. Bet kokia kita informacija, kurią Įstaiga Svetainėje renka iš duomenų subjektų, gali būti naudojama siekiant gerinti duomenų subjektų naudojimosi Svetaine patirtį, tobulinti ją. Informacija, kurią Svetainei siunčia duomenų subjekto internetinė naršyklė, naudojama tik statistiniais tikslais, siekiant surinkti informaciją apie Svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti (plačiau Privatumo politikos III skyriuje SLAPUKAI). 10. Įstaiga nenaudoja duomenų subjektų asmeninės informacijos ir neteikia jos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. III. SLAPUKAI 11. Įstaiga, siekdama padaryti duomenų subjektui naudojimąsi Svetaine greitesne ir patogesne, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į duomenų subjekto kompiuterį, planšetę, mobilųjį telefoną. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja duomenų subjektui atpažinti, kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti. 12. Įstaigos Svetainėje nustatytų slapukų sąrašas: 12.1. Svetainės slapukai: Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja ci_session Naršymo duomenys ir vartotojo IP Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu. 12.2. Google žemėlapiai Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, CONSENT Įvairūs unikalūs kintamieji, išskyrus PREF, kuris saugo Jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informaciją apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Slapukas NID saugomas 6 mėnesius, kiti – praėjus 2 metams nuo paskutinio apsilankymo puslapyje, kuriame yra „Google“ žemėlapis. 12.3. Youtube.com Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja Kai autorizuotas Google: IDE, NID, APISID, CONSENT, HSID LOGIN_INFO, SID, SSID, SAPISID Kai neautorizuotas Google: GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti susijus su Google paskyra. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Youtube vaizdo įrašai. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus., Šie slapukai renka informacija apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su Google paskyra prie kurios esate prisijungęs. Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, įskaitant IP adresas, gali būti perduotas ir patalpintas Google serveriuose JAV. Šis slapukas asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet identifikuojama paskyra. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Youtube vaizdo įrašai. Tačiau daugelis jų pasibaigia anksčiau. 12.4. Google.com ir trečiosios šalys Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja Kai autorizuotas Google: NID Vartotojo naršymo parinktys, unikalus vartotojo ID Naršyklė naudoja šį slapuką su užklausomis Google svetainėje. NID slapukas turi unikalų Google kodą, kurį naudoja, norėdami prisiminti savo nuostatas ir kitą informaciją. 6 mėnesiai SIDCC Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos. 1 dieną IDE Vartotojo veiksmai ir parinktys svetainėje „Google DoubleClick“ registruoja ir praneša apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslingus skelbimus. 1 metai IP_JAR Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius. 1 savaitė __UTMX, __UTMXX Unikalus identifikatorius Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, sukuriamas įėjimo į puslapį metu ir skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas. 18 mėnesiai 13. Įstaiga administruoja socialiniame tinkle Facebook esančią Įstaigos paskyrą „Klaipėdos lakštutė“ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100015706051224) (toliau – Įstaigos Facebook paskyra). Duomenų subjektams lankantis Įstaigos Facebook paskyroje, socialinio tinklo Facebook administratorius į duomenų subjekto įrenginį gali įrašyti slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinio tinklo Facebook vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros socialiniame tinkle Facebook. Įstaiga prie surinktų asmens duomenų prieigos neturi ir iš socialinio tinklo Facebook valdytojo gauna tik statistinę informaciją apie Gerbėjų puslapio lankomumą. Norint gauti išsamesnę informaciją apie Įstaigos Facebook paskyros administravimo tikslu tvarkomus asmens duomenis, duomenų subjektas turėtų susipažinti su Facebook Privatumo politika arba susisiekti su Facebook duomenų apsaugos pareigūnu. 14. Duomenų subjektas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine duomenų subjektas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar duomenų subjektas nori saugoti slapukus savo kompiuteryje. Išjungus slapukus kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti. 15. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus yra pateikiama interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org ir https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage IV. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 16. Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. 17. Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 18. Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 19. Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS 20. Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 21. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. VI. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 22. Duomenų subjektų teisės: 22.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą. 22.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 22.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. 22.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 22.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. 22.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. 22.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. 22.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 22.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 23. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą. V. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 24. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą: 24.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@klaipedoslakstute.lt; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įstaigos parengtą kreipimosi formą (Priedas Nr. 1). 24.2. žodžiu – telefonu 8 (46) 416065; 24.3. raštu – adresu: Panevėžio g. 2, LT-92307 Klaipėda. 24.4. taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt. 25. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę. 26. Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. 27. Jeigu duomenų subjektas nesutinka su Įstaigos ar jos duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel.: 8 (52) 2712804, 2791445, el.p. ada@ada.lt. 28. Naudodamasis Svetaine ir/ar Įstaigos teikiamomis paslaugomis, duomenų subjektas privalo: 28.1.griežtai laikytis šios Privatumo politikos nustatytos tvarkos ir reikalavimų; 28.2.nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų; 28.3.neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos; 28.4.naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais; 28.5.neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui; 28.6.nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Svetainės veiklą ir Svetainės ar Įstaigos paslaugų teikimą duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims; 28.7.paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų; VI. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA IR NUORODA Į KITAS SVETAINES 29. Visos teisės į Svetainę ir jame esančius kūrinius yra saugomos galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais. 30. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu. 31. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklapius, kurie leis duomenų subjektui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje. 32. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių Svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo. 33. Duomenų subjektas turi atkreipti dėmesį, kad kitose Svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios Svetainės, gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios Svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 34. Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu, vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdama Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo duomenų subjektas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad duomenų subjektas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija. 35. Įstaiga, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir/ar duomenų subjektui nesilaikant šios Privatumo politikos nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar duomenų subjekto sutikimo apriboti duomenų subjekto galimybę lankytis Svetainėje. 36. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą. 37. Tuo atveju, jei paaiškėja, jog Svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė duomenų subjektų informacija buvo atskleista su Įstaiga nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, Įstaiga pasilieka teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis. _________________________

Informacija atnaujinta: