Menu Close

Viešieji ir privatūs interesai

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ CENTRO

„KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR NURODYMO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS PRIVAČIŲ INTERESŲ REGISTRE

2021 m. vasario 17 d. Nr. V-56

Klaipėda

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (toliau – VPIDĮ) bei atsižvelgdama į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021-02-17 raštą Nr. G-22 ,,Dėl privačių interesų deklaravimo privačių interesų registre“:

 1. T v i r t i n u BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus kaip perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimo iniciatoriai, sąrašą:
  • Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
  • Direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams;
  • Dienos socialinės globos institucijoje padalinio vadovas;
  • Socialinių paslaugų asmens namuose padalinio vadovas;
  • Vyresnysis specialistas.
 2. N u r o d a u asmenims, nurodytiems 1.1-1.5, pateikti naujas privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (PINREG) iki 2021 m. kovo 1d.;
 3. P a v e d u specialistei Justinai Jasaitei-Liugienei kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys laikosi VPIDĮ.
 4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktoriaus   2020 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. V-283 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.

 

Direktorė                                                                                                                Danutė Daukantienė

 

Susipažinau:

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė                                                     Justina Kubilienė

Jekaterina Gudincova                                                                    Justina Jasaitė-Liugienė

Rita Ramanauskienė