Viešieji ir privatūs interesai

Viešieji ir privatūs interesai

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ CENTRO
„KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. spalio 23 d. Nr. V-283
Klaipėda

 

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. KS-325 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo“, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ bei vykdydamas Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2020 m. spalio 2 d. potvarkį Nr. M3-109 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“:
       1. T v i r t i n u BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą:
1.1. Direktorės pavaduotojas socialiniams reikalams;
1.2. Direktorės pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams;
1.3. Padalinio vadovas socialinėms paslaugoms institucijoje;
1.4. Padalinio vadovas socialinėms paslaugoms asmens namuose.
       2. N u r o d a u:
2.1. asmenims, nurodytiems 1.1-1.4 papunkčiuose, pateikti, patikslinti ar papildyti privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą;
2.2. administratorei supažindinti su šiuo įsakymu visus naujai priimtus ir einančius 1.1-1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas darbuotojus.
       3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. V-234 „Dėl elektroninės privačių interesų deklaracijos pateikimo“.
      4. Šį įsakymą s k e l b t i BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ interneto svetainėje.

Direktorė                                                                                                                                                                     Danutė Daukantienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: