Menu Close

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras ,,Klaipėdos lakštutė“ vykdydama savo funkcijas  tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • darbdavio teisinių prievolių vykdymas;
 • socialinių globos paslaugų teikimas;
 • įstaigos veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas;
 • kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas;
 • nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomo turto, transporto priemonių ir darbuotojų, besinaudojančių šiuo turtu, apsauga (GPS sistemų naudojimas);
 • paslaugų gavėjų, darbuotojų, kitų duomenų subjektų bei jų turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas);
 • gerųjų Įstaigos veiklos pavyzdžių, Įstaigos veiklos viešinimas, visuomenės informavimas;
 • Įstaigos socialinio darbo metodinio centro veiklos vykdymas.                                                                             
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 • Privatumo politika

          Asmens duomenų subjekto teisės

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis − turi teisę pateikti prašymą gauti informaciją, kokiais tikslais yra tvarkoma informacija, kokie duomenys yra tvarkomi, kiek laiko saugomi duomenys. Ši informacija teikiama nemokamai (duomenų valdytojas už pakartotinį duomenų subjekto prašymą dėl informacijos apie duomenų tvarkymą pateikimo gali imti nustatyto dydžio mokestį) vieną kartą, užpildžius prašymą.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis, prieš tai pateikęs prašymą.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), pateikus prašymą.
 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis, užpildant sutikimą/nesutikimą kaupti duomenis.
 • Teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.
 • Teisė perkelti duomenis, pateikus prašymą.

          Rašytinis prašymas pateikiamas asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis Biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro ,,Klaipėdos lakštutė“ administracijai Panevėžio g. 2 LT-92307 Klaipėda, info@klaipedoslakstute.lt, tel. nr. – + 370 46 41 60 65.

         Asmens pateiktas prašymas turi būti suprantamas, aiškus ir įskaitomas. Turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys palaikyti ryšį ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja, kad jos būtų įgyvendinamos.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises rekomenduojama forma (atsisiųsti)

        Duomenų apsaugos pareigūnas

        Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas Biudžetinėje  įstaigoje Socialinių paslaugų centre ,,Klaipėdos lakštutė“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Jo pareiga yra padėti užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, teikti konsultacijas visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga. Iškilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ar esant asmens duomenų saugumo pažeidimams, prašome kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu info@privacypartners.lt

       Jeigu asmuo nesutinka su Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras ,,Klaipėdos lakštutė“ ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į UAB „Privacy Partners” Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius, tel. nr.: + 370 5 254 8240; el. paštas: info@privacypartners.lt