Menu Close

2018m. ES projektas „Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką“ Nr.08.3.1.- ESFA-K-413-01-0038

Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką 2018m.–2020m.

 

     Projekto tikslas – didinti intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracijos į darbo rinką galimybes.

     Po įstojimo į Europos Sąjungą pradėta aktyviau kalbėti apie neįgaliųjų integraciją. Yra priimti įstatymai, vykdomos įvairios programos, projektai, tačiau bendruomenė vis dar labai vangiai priima neįgaliuosius ir nelaiko jų lygiateisiais visuomenės nariais. Neįgaliųjų užimtumas yra vienas iš pagrindinių integracijos į visuomenę rodiklis, tačiau retai kas tiki neįgaliųjų galimybe visavertiškai dalyvauti sociokultūriniame gyvenime. Mažai kas domisi jų turimais sugebėjimais ar talentais. Nors visuomenė tampa atviresnė (ne tik pripažįsta neįgaliųjų buvimą, bet ir daugiau domisi apie bendravimo su jais ypatumus), tačiau dažniausiai neįgaliųjų užimtumo veiklos vyksta apsuptyje tokių pačių asmenų kaip jie, t. y. – neįgalieji tarp neįgaliųjų: specialiojo ugdymo įstaigose, dienos centruose, gyvenimo namuose ir pan.

       Pagal projekte numatytas įgyvendinamas veiklas bus siekiama atkurti/palaikyti psichinę negalią turinčių asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti tikslinės grupės asmenų užimtumą. Svarbiausias tikslas – įtraukti neįgaliuosius į aktyvią visuomenės veiklą, mažinti jų izoliaciją, keisti „atstumtųjų“ įvaizdį ir organizuoti praktinių darbo įgūdžių ugdymą realiose įmonėse. Projekte dribantys specialistai padės tiek ugdymą, tiek darbo aplinką pritaikyti pagal individulius kiekvieno dalyvio poreikius. Projekto dalyviai, darbdaviai įgis žinių bei praktinių įgūdžių apie intelekto sutrikimą turinčių asmenų įgalinimą, darbo su jais ypatumus.

       Per projektą bus vykdomos šios veiklos (vieno dalyvio vid. dalyvavimo laikotarpis – 6 mėn.):

1. individualus ar/ir grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.

2. Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas. Per šias veiklas bus konsultuojama profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, supažindinama su profesijomis.

3. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje. Jis didins intelekto sutrikimą turinčių asmenų galimybes tapti aktyvesniais darbo rinkoje ir įgyti darbo įgūdžių projekto partnerių įmonėse.

4. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus. Bus sudarytos sąlygos projekto dalyviams tęsti darbinę veiklą pabaigus dalyvavimą projekte.

Tarp projekto dalyvių (neįgaliųjų ir socialinių partnerių) bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys. Projekto socialiniai partneriai – Klaipėdos teritorinė  darbo birža, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, VšĮ „Svetliačiok“, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“.

       Socialiniai partneriai per bendradarbiavimo laikotarpį neatlygintinai teiks informavimo, konsultavimo paslaugas neįgaliesiems bei jų tėvams, globėjams. Bus siekiama aktyvaus įsitraukimo į projektinę veiklą. Saviems klientams, intelekto sutrikimą ar psichinę negalią turintiems asmenims bus sudaromos galimybės dalyvauti projekto veiklose. 

      Įgyvendinant projektą, bus reikšmingi ir kiti projekto socialiniai parneriai – Klaipėdos mieste veikiančios įmonės, kuriose projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos įgyti darbinių įgūdžių praktinėje darbo vietoje.

    Projekto tikslinė grupė – intelekto sutrikimą arba psichinę negalią turintys asmenys (iš viso 150 asmenų): neįgalieji (80 asm.), buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 m.) (50 asm.), socialinės rizikos šeimose augantys jaunuoliai (20 asm.).

     Įgyvendinant projektą, nauda tikslinei grupei bus vertinama administravimo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, sekant numatytus stebėsenos rodiklius. Numatoma, kad projektas bus veiksmingas integruoti į darbo rinką asmenis su sutrikusiu intelektu, suteiks galimybę apie 40 proc. neįgaliųjų pradėti ieškoti darbo, mokytis arba dirbti (įskaitant savarankišką darbą).

     Projektas skatins didėti labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, mažins socialinę atskirtį.