2018m. ES projektas “Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką ” Nr.08.3.1.- ESFA-K-413-01-0038

2018m. ES projektas “Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką ” Nr.08.3.1.- ESFA-K-413-01-0038

Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką

2018m. -2020m.

 

Projekto tikslas – didinti intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracijos į darbo rinką galimybes.

Nuo įstojimo į Europos Sąjungą pradėta aktyviau kalbėti apie neįgaliųjų integraciją. Yra priimti įstatymai, vykdomos įvairios programos, projektai, tačiau bendruomenė vis dar labai vangiai priima žmones su negalia kaip lygiateisius visuomenės narius. Asmenų su negalia užimtumas yra vienas iš pagrindinių neįgaliųjų integracijos į visuomenę rodiklis, tačiau retai kas tiki neįgaliųjų galimybe pilnavertiškai dalyvauti sociokultūriniame gyvenime ar domisi jų turimais sugebėjimais, ar talentais. Ir nors visuomenė tampa atviresnė – ne tik pripažįsta neįgaliųjų buvimą, bet vis noriau mokosi bendravimo ypatumų su jais, tačiau dažniausiai neįgaliųjų užimtumo veiklos vyksta apsuptyje tokių pačių asmenų kaip jie, neįgalieji tarp neįgaliųjų: specialiojo ugdymo įstaigose, dienos centruose, gyvenimo namuose ir pan.

Projekto metu įgyvendinamomis veiklomis bus siekiama atkurti/palaikyti psichinę negalią turinčių asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti tikslinės grupės asmenų užimtumą ir, svarbiausia, įtraukti į aktyvią visuomenės veiklą, kad jie nebūtų atstumti ar izoliuoti, organizuojant praktinių darbo įgūdžių ugdymą realiuose įmonėse. Projekte dirbančių specialistų pagalba tiek ugdymas, tiek darbo aplinka bus pritaikyta pagal individulius kiekvieno dalyvio poreikius.  Projekte dirbantys asmenys, darbdaviai įgis žinių bei praktinių įgūdžių apie intelekto sutrikimą turinčių asmenų įgalinimą, darbo su jais ypatumus.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos kompleksiškai (vieno dalyvio vid. dalyvavimo laikotarpis projekte – 6 mėn.):

1. Individualus ar/ir grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas, siekiant sėkmingo socialinę atskirtį patiriančių asmenų prisitaikymo visuomeninėje-sociokultūrinėje erdvėje.

2. Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas, kurio metu bus konsultuojama profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, supažindinama su profesijomis.

3. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje, kuris padidins intelekto sutrikimą turintiems asmenims galimybes tapti aktyvesniais darbo rinkoje, įgyjant darbo įgūdžius projekto socialinių partnerių įmonėse.

4. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus, kurio metu bus sudarytos sąlygos projekto dalyviams tęsti darbinę veiklą pabaigus dalyvavimą projekte.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su socialiniais partneriais, pasirašant bendradarbiavimo sutartis. Projekto socialiniai partneriai – Klaipėdos teritorinė  darbo birža, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, VšĮ „Svetliačiok“, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“.

Socialiniai partneriai bendradarbiavimo tikslais, neatlygintinai teiks informavimo, konsultavimo paslaugas galimiems projekto dalyviams bei jų tėvams, globėjams, siekiant aktyvaus įsitraukimo į projektinę veiklą ir sudarys galimybę savo klientams, intelekto sutrikimą ar psichinę negalią turintiems asmenims, dalyvauti projekto veiklose. 

Projekto įgyvendinimui svarbią reikšmę turės ir kiti projekto socialiniai parneriai – Klaipėdos mieste veikiančios įmonės, kuriose projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos įgyti darbinių įgūdžių praktinėje darbo vietoje.

Projekto tikslinė grupė – intelekto sutrikimą arba psichinę negalią turintys asmenys (viso 150 asmenų): neįgalieji (80 asm.), buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 m.) (50 asm.), socialinės rizikos šeimose augantys jaunuoliai (20 asm.)).

Projekto įgyvendinimo metu nauda tikslinei grupei bus vertinama projekto administravimo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, sekant projekte numatytus stebėsenos rodiklius. Numatoma, kad projektas bus veiksmingas asmenų su sutrikusiu intelektu integravimui į darbo rinką, suteiks galimybę 40 proc. projekto dalyvių, užbaigus projektą, pradėti ieškotis darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Įgyvendinant projektą, didės labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių gyventojų ekonominis aktyvumas ir užimtumas, mažės socialinė atskirtis.

 

 

Informacija atnaujinta: