Menu Close

Pranešėjų apsauga/vidinis kanalas

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS. 

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 21 d. potvarkio Nr. M-849 dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina apsaugos mechanizmą tų asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai, arba sutartiniai santykiai. Įstatyme nurodomos apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teisės ir pareigos, jų teisinės apsaugos pagrindai ir formos. Taip pat nurodomos šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės, pagal kurias siekiama sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui (arba jį pažeidžiančius), bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centre „Klaipėdos lakštutė“ (toliau – Įstaiga) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, subrangos, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) susiję su Įstaiga.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 • Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu pazeidimai@klaipedoslakstute.lt
 • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimo formą.
 • arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 • Tiesiogiai Įstaigos kompetetingam asmeniui Linai Kleinaitei tel. + 370 46 41 60 65 arba atvykus adresu Panevėžio g. 2, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.
 • Prokuratūrai tiesiogiai.
 • Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
 • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 • vadovaujantys, su įstaiga darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
 • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
 • Įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
 • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Įstaiga nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.
 • Viešai (Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų).

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildoma informacija Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.