Pagalba į namus

Pagalba į namus

PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SUDĖTIS

Pagalba į namus teikiama šiems asmenims:

1. suaugusiems asmenims su negalia, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatytas darbingumo lygis 0-55 proc.;

2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatyti specialieji poreikiai ir kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;

3. šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 1 ir (ar) 2 punktuose numatytas sąlygas. 

Asmuo (jo įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta pagalba į namus, kreipiasi į Centrą ir pateikia:  

1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas) formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja SP-8 forma;

2. užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) SP-1 forma  SP-2 forma;

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

4. rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);

5. esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Dokumentai priimami:

Smiltelės g. 14, Klaipėda. Tel. 8 (46) 383 439. El. p. jekaterina.gudincova@klaipedoslakstute.lt

Padalinio vadovė socialinėms paslaugoms asmens namuose Jekaterina Gudincova.

Atmintinė asmenims, norintiems gauti pagalbos į namus paslaugas

 

Pagalbos į namus teikimo kaina – 8,28 eur/val. Numatytas paslaugų gavėjų skaičius – 42 per mėnesį.

2022-06-01 duomenimis pagalbos į namus paslaugų laukiančiųjų eilėje skaičius – 7.

 
 

Informacija atnaujinta: